20130603

vodka... derev'ya... lyubit'... spaseeba...